BB họp HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty