1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DMK

 • Ông Đào Mạnh Kháng
 • Sinh ngày: 19/01/1969
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
 • Quá trình công tác:

1990 – 1993: Kế toán tại Công ty Gạch Bông, Bách Khoa – Hà Nội

1993 – 02/2007: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội

03/2007 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội

2. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Sinh ngày: 07/07/1983
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
 • Quá trình công tác:

2005 – 2006: Công tác tại phòng QHKH Doanh nghiệp – Ngân hàng VPBank

2006 – 2008: Công tác tại phòng QHKH – Công ty cho thuê tài chính Vietcombank

2008 – 2010: Công tác tại phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Công ty CP Chứng khoáng Vincom

2011 – nay:  Công tác tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội

3. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Bà Nguyễn Thuỷ Nguyên
 • Sinh ngày: 19/10/1982
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 • Quá trình công tác:

6/2006 – 4/2011: Công tác tại phòng QHKH, phòng KH doanh nghiệp Ngân hàng TMCP VPBank

05/2011 – 05/2014: Công tác tại phòng Thẩm định Ngân hàng TMCP SHB

6/2014 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội