NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Định hướng phát triển:

Từng bước triển khai và phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, đẩy

nhanh tốc độ phát triển Công ty bền vững trên cơ sở phát huy tối đa sức mạnh nội lực,

củng cố và phát huy thế mạnh đầu tư tài chính chuyên sâu, mở rộng lĩnh vực đầu tư cả

chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở nghiên cứu phân tích các cơ hội đầu tư hiệu quả,

đổi mới công tác quản lý đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh đưa công ty phát triển ổn

định và bền vững.

Tập trung thực hiện các dự án đầu tư mới có hiệu quả cao: Dự án bất động sản, sản

xuất công nghiệp, ngân hàng, chứng khoán

Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào công ty

Nâng cao uy tín, trở thành đối tác có tin cậy của các doanh nghiệp

Tăng cường mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước

Hành động:

Xây dựng và phát triển nguồn lực con người đủ về số lượng, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu

để tăng chất lượng nhân sự đảm bảo chất xám, kỹ năng phân tích, quản lý cơ hội và

danh mục đầu tư, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Không ngừng nâng cao tính

chuyên nghiệp từ đội ngũ cán bộ quản lý điều hành đến CBNV. Thường xuyên chăm lo

nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBCNV.

Rà soát danh mục đầu tư hiện tại của công ty, nâng cao tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các

đơn vị có tiềm năng phát triển, đảm bảo an toàn vốn đầu tư cũng như tăng lợi nhuận từ

các khoản đầu tư này.

Tăng cường công tác nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty có tình hình

tài chính và hoạt động kinh doanh lành mạnh, tiềm năng, có nền tảng cũng như có quy

mô tốc độ phát triển ổn định bền vững

Tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết để đảm bảo tìm đủ việc làm

những năm tới

Tranh thủ thời cơ, tận dụng sự hợp tác giúp đỡ từ bên ngoài, góp phần hoàn thành kế

hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận

Tăng cường tích lũy nội bộ từ lợi nhuận để lại, tăng vốn điều lệ phát hành thêm cổ

phiếu, trái phiếu doanh nghiệp… thu hút vốn từ các cổ đông bên ngoài

Tiếp cận với thị trường tài chính, tiền tệ trong nước thông qua việc hợp tác với một số

công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.